Zwi您ek Pracodawc闚 Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Statut Zwi您ku

>> statut do pobrania w formacie pdf
 
 
STATUT
(tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2020 roku)
Zwi您ku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
 
Rozdzia I
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1
1.    Zwi您ek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ z siedzib w Warszawie, zwany dalej Zwi您kiem jest dobrowolnym i samorz康nym zrzeszeniem podmiotów prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w zakresie ochrony zdrowia.
2.    Zwi您ek dzia豉 na podstawie:
1)    ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr.55, poz. 235 z 1991r. z pó幡iejszymi zmianami),
2)    niniejszego statutu,
3)    uchwa w豉dz Zwi您ku.
 
§ 2
1.    Zwi您ek posiada osobowo嗆 prawn.
2.    Terenem dzia豉lno軼i Zwi您ku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jest miasto sto貫czne Warszawa, ul. Pozna雟ka 22.
3.    Czas trwania Zwi您ku jest nieograniczony.
4.    Zwi您ek mo瞠 pos逝giwa si znakiem graficznym oraz u篡wa nazwy skróconej ZPRM SP ZOZ.

§ 3
1.    Zwi您ek opiera sw dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej swoich cz這nków i wp豉canych sk豉dkach cz這nkowskich.
2.    Do wykonywania swych zada Zwi您ek mo瞠 zatrudnia pracowników.
3.    Zwi您ek mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz wg zasad okre郵onych w odr瑿nych przepisach.
4.    Dochód z dzia豉lno軼i s逝篡 realizacji celów statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 pomi璠zy cz這nków Zwi您ku.
5.    O podj璚iu dzia豉lno軼i gospodarczej i rodzaju tej dzia豉lno軼i decyduje uchwa陰 Zarz康 Zwi您ku.
 
Rozdzia II
CELE I ZADANIA ZWI╴KU
 
§ 4

1.    Zwi您ek jest organizacj realizuj帷 swoje cele w granicach obowi您uj帷ych przepisów prawa.
2.    Celem Zwi您ku jest:
1)    ochrona praw cz這nków i ich reprezentowanie wobec dysponentów 鈔odków publicznych przeznaczonych na ochron zdrowia, w tym zw豉szcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, innych organów w豉dzy
i administracji pa雟twowej, organów samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków zawodowych pracowników,
2)    dbanie o podwy窺zenie standardu us逝g medycznych,
3)    organizowanie, koordynowanie i wspieranie wspólnych inicjatyw gospodarczych na rzecz i w imieniu cz這nków Zwi您ku,
4)    prowadzenie dzia豉lno軼i socjalnej organizowanej na rzecz cz這nków.
 
§ 5
Zwi您ek realizuje swoje cele w szczególno軼i przez:
1.    prowadzenie w imieniu cz這nków negocjacji ze zwi您kami zawodowymi, organami w豉dz pa雟twowych i samorz康owych, administracj rz康ow w sprawach dotycz帷ych 篡wotnych interesów cz這nków Zwi您ku,
2.    pomoc w prowadzeniu wszelkich negocjacji i uzgodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia dotycz帷ych umów zawieranych przez cz這nków,
3.    oddzia造wanie na kszta速owanie polityki spo貫cznej i ustawodawstwo w zakresie obj皻ym zadaniami Zwi您ku, dotycz帷ymi interesów pracodawców, a tak瞠 informowanie cz這nków o projektowanych zmianach legislacyjnych,
4.    uczestnictwo w zakresie wdra瘸nia przekszta販e systemowych i w豉sno軼iowych
w ochronie zdrowia,
5.    tworzenie spo貫cznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udzia w ich rozwi您ywaniu,
6.    propagowanie, wspomaganie i organizowanie dzia豉lno軼i szkoleniowej dla swoich cz這nków,
7.    prezentowanie opinii w sprawach zwi您anych z ratownictwem medycznym,
8.    inspirowanie i wspomaganie inicjatyw w zakresie statutowym oraz prowadzenie doradztwa na rzecz cz這nków Zwi您ku,
9.    wyst瘼owanie w imieniu cz這nków Zwi您ku do administracji rz康owej i samorz康owej wszystkich szczebli oraz wspieranie ich w post瘼owaniach w sprawach administracyjnych i s康owych,
10.    delegowanie swoich przedstawicieli do udzia逝 w pracach w豉dz organów administracji publicznej, w szczególno軼i ich organów doradczych i opiniodawczych,
11.    udzia przedstawicieli Zwi您ku w negocjacjach prowadzonych przez cz這nków w ramach prowadzonej przez nich dzia豉lno軼i, a tak瞠 podejmowanie wspólnych inicjatyw w tym zakresie.

Rozdzia III
CZΜNKOSTWO

§ 6
1.    Cz這nkowie Zwi您ku dziel si na:
1)    cz這nków zwyczajnych;
2)    cz這nków honorowych.
2.    Zwyczajnym cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by:
1)    osoba prawna;
2)    publiczny zak豉d opieki zdrowotnej,
         - których statutowym celem jest dzia豉lno嗆 w zakresie ratownictwa medycznego.
3.    Honorowym cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by osoba fizyczna, która w szczególny sposób swoj dzia豉lno軼i przyczyni豉 si do rozwoju Zwi您ku.
4.    Cz這nkostwo Zwi您ku jest dobrowolne i nie mo瞠 ogranicza dzia豉lno軼i cz這nka.
 
§ 7
1.    Cz這nków zwyczajnych Zwi您ku przyjmuje Zarz康 na podstawie pisemnej deklaracji z這穎nej przez kandydata.
2.    W razie odmowy przyj璚ia, zainteresowanemu przys逝guje odwo豉nie do Walnego Zgromadzenia Cz這nków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarz康u. Decyzja Walnego Zgromadzenia Cz這nków w tym zakresie jest ostateczna.
3.    Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do cz這nków za這篡cieli uczestnicz帷ych
w zgromadzeniu za這篡cielskim, którzy cz這nkostwo nabywaj z chwil wpisania Zwi您ku do Krajowego Rejestru S康owego.
4.    Cz這nków honorowych przyjmuje Walne Zgromadzenie Cz這nków na wniosek Zarz康u. Decyzja Walnego Zgromadzenia Cz這nków w tym zakresie jest ostateczna.

§ 8
1.    Cz這nek zwyczajny Zwi您ku ma prawo:
1)    wybiera i by wybieranym do organów Zwi您ku,
2)    bra udzia we wszystkich formach dzia豉lno軼i Zwi您ku.
2.    W imieniu cz這nków zwyczajnych Zwi您ku b璠帷ych osobami prawnymi prawa cz這nków wykonuj cz這nkowie ich organów statutowych lub inne delegowane osoby.
3.    Cz這nek honorowy ma prawo bra udzia we wszystkich formach dzia豉lno軼i Zwi您ku,
w tym w Walnych Zgromadzeniach z g這sem doradczym, nie przys逝guje mu jednak czynne i bierne prawo wyborcze, nie ma równie obowi您ku op豉cania sk豉dek.
 

§ 9
Cz這nek Zwi您ku jest zobowi您any:
1) przestrzega postanowie statutu, regulaminów i uchwa w豉dz Zwi您ku,
2) uczestniczy w realizacji celów statutowych,
3) regularnie op豉ca sk豉dki cz這nkowskie, z wy陰czeniem cz這nków honorowych.
4) wspiera Zwi您ek w wykonywaniu zada statutowych.
 
§ 10
1.    Cz這nkostwo ustaje w razie:
1)    pisemnego o鈍iadczenia o dobrowolnym wyst徙ieniu cz這nka ze Zwi您ku,
2)    wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Cz這nków w razie istotnego naruszenia postanowie statutu,
3)    likwidacji osoby prawnej,
4)    rozwi您ania Zwi您ku,
5) skre郵enia przez Zarz康 Zwi您ku z powodu zalegania z op豉t sk豉dek cz這nkowskich za okres przekraczaj帷y 6 miesi璚y,
6) prowadzenia przez cz這nka dzia豉lno軼i na szkod Zwi您ku.
2.    Cz這nkostwo zostaje zawieszone, je瞠li cz這nek zalega z op豉caniem sk豉dek cz這nkowskich przez okres 3 miesi璚y.
3.    O zawieszeniu b康 skre郵eniu z listy cz這nków decyduje Zarz康 Zwi您ku, z wyj徠kiem ust. 1 pkt 2) gdy uchwa喚 o wykluczeniu Cz這nka podejmuje Walne Zgromadzenie Cz這nków.
4.    W zwi您ku z ustaniem cz這nkostwa nie przys逝guj 瘸dne roszczenia do maj徠ku Zwi您ku.

Rozdzia IV
ORGANY ZWI╴KU
 
§ 11

W豉dzami Zwi您ku s:
1)    Walne Zgromadzenie Cz這nków,
2)    Zarz康 Zwi您ku,
3)    Komisja Rewizyjna
Je瞠li dalsze postanowienia statutu nie stanowi inaczej, uchwa造 wszystkich w豉dz Zwi您ku zapadaj w g這sowaniu jawnym zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów uprawnionych do g這sowania.
 
§ 12
1.    Walne Zgromadzenie Cz這nków jest najwy窺z w豉dz Zwi您ku i mo瞠 obradowa jako Zwyczajne b康 Nadzwyczajne.
2.    Walne Zgromadzenie Cz這nków tworz cz這nkowie Zwi您ku.
3.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz這nków zwo逝je Zarz康 nie rzadziej ni raz do roku.
4.    O terminie, miejscu i porz康ku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz這nków Zarz康 informuje cz這nków listami poleconymi minimum na 14 dni przed terminem.
5.    W Walnym Zgromadzeniu cz這nkowie mog bra udzia poprzez upe軟omocnionych przedstawicieli. Pe軟omocnictwo musi by udzielone w formie pisemnej i z這穎ne na r璚e Prezesa Zwi您ku najpó幡iej w chwili rozpocz璚ia obrad Walnego Zgromadzenia Cz這nków.
6.    Ka盥emu cz這nkowi Zwi您ku przys逝guje jeden g這s.
7.    Walne Zgromadzenie Cz這nków wyra瘸 swoj wol w formie uchwa.
 
§ 13
1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz這nków mo瞠 by zwo豉ne w ka盥ym czasie
z inicjatywy Zarz康u, na pisemne 膨danie Komisji Rewizyjnej, b康 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz這nków Zwi您ku.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz這nków jest zwo造wane przez Zarz康 w terminie 14 dni od daty zg這szenia wniosku, obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zosta這 zwo豉ne.
 
§ 14
1.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz這nków nale篡:
a)    uchwalanie programu dzia豉nia Zwi您ku,
b)    powo造wanie i odwo造wanie cz這nków Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
c)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
d)    udzielanie Zarz康owi absolutorium za okres obj皻y sprawozdaniem,
e)    podejmowanie uchwa w sprawach wniesionych przez Zarz康 lub Komisj Rewizyjn,
f)    podejmowanie uchwa o zmianie statutu,
g)    podejmowanie uchwa o przynale積o軼i do Zwi您ków oraz innych organizacji spo貫cznych,
h)    podejmowanie uchwa w sprawie nabywania b康 zbywania nieruchomo軼i,
i)    podj璚ie uchwa造 o rozwi您aniu Zwi您ku,
j)    rozpatrywanie spraw zastrze穎nych dla Walnego Zgromadzenia Cz這nków innymi postanowieniami niniejszego statutu,
k)    ustalanie wysoko軼i wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich.
2.    Uchwa造 w sprawie powo造wania i odwo造wania cz這nków Zarz康u i Komisji Rewizyjnej zapadaj wi瘯szo軼i ¾ g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy osób uprawnionych do g這sowania.
 
§ 15
1.    Zarz康 sk豉da si maksymalnie z 7 cz這nków, w tym z:
a)    Prezesa,
b)    Wiceprezesa,
c)    Sekretarza,
d)    Skarbnika,
e)    Cz這nków  Zarz康u.
2.    Prezesa wskazuje Walne Zgromadzenie Cz這nków w g這sowaniu jawnym.
3.    Zarz康 wybrany przez Walne Zgromadzenie Cz這nków ustala, który z cz這nków b璠zie pe軟i funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 -5.
4.    W sk豉d pierwszego Zarz康u Zwi您ku wchodzi jednak pi璚iu cz這nków Komitetu Za這篡cielskiego zaakceptowanych uchwa陰 przez Zgromadzenie Za這篡cielskie Zwi您ku. Przekszta販enie pi璚iu cz這nków Komitetu Za這篡cielskiego w Zarz康 nast徙i z chwil zarejestrowania Zwi您ku.
5.    Zarz康 powo造wany jest na okres czterech lat.
6.    Mandat cz這nka Zarz康u wygasa z powodu rezygnacji z funkcji, 鄉ierci, b康 odwo豉nia ze sk豉du Zarz康u przez Walne Zgromadzenie.
7.    Cz這nek Zarz康u nie mo瞠 wchodzi równocze郾ie w sk豉d Komisji Rewizyjnej.

§ 16
Do kompetencji Zarz康u nale篡:
1.    reprezentowanie Zwi您ku,
2.    zwo造wanie oraz wykonywanie uchwa walnego Zgromadzenia Cz這nków,
3.    kierowanie ca這kszta速em dzia豉lno軼i Zwi您ku,
4.    uchwalanie bud瞠tu Zwi您ku,
5.    powo造wanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich dzia豉lno軼i,
6.    zarz康zanie maj徠kiem i finansami Zwi您ku,
7.    bie膨ce zarz康zanie dzia豉lno軼i gospodarcz Zwi您ku,
8.    podejmowanie uchwa w sprawie przyj璚ia, wykre郵enia b康 zawieszenia cz這nka Zwi您ku oraz sk豉danie do Walnego Zgromadzenia Cz這nków wniosków o przyj璚ie Cz這nka honorowego,
9.    podejmowanie uchwa w sprawie powo造wania i likwidowania oddziaów terenowych,
10.    podejmowanie uchwa w sprawie odwo豉nia zarz康u oddzia逝 w uzasadnionych przypadkach,
11.    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrze穎nych do kompetencji innych w豉dz Zwi您ku.

§ 17
1.    Posiedzenia Zarz康u odbywaj si w miar potrzeb, lecz nie rzadziej ni raz na kwarta.
2.    Posiedzeniom Zarz康u przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
3.    Prezes kieruje pracami Zarz康u oraz ustala kompetencje i odpowiedzialno嗆 jego poszczególnych cz這nków.
4.    Prezes wykonuje w imieniu Zwi您ku obowi您ki pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Zwi您ku.
5.    Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedze Zarz康u, w tym zw豉szcza za w豉軼iwe poinformowanie cz這nków Zarz康u o terminie spotkania oraz skompletowanie niezb璠nych dla Zarz康u dokumentów.
6.    Skarbnik nadzoruje finanse, sk豉dki cz這nkowskie oraz gospodarowanie maj徠kiem Zwi您ku.
7.    Zarz康 mo瞠 upowa積i imiennie wskazan osob do reprezentowania Zwi您ku poprzez udzielenie jej pe軟omocnictwa. Odwo豉nie pe軟omocnika nast瘼uje w drodze uchwa造 podj皻ej przez Zarz康.
8.    Zarz康 podejmuje decyzje w formie uchwa. Do wa積o軼i uchwa造 wymagany jest podpis prezesa Zarz康u lub upowa積ionej przez niego osoby.
 
§ 18
1.    W sprawach zwyk貫go zarz康u do reprezentowania Zwi您ku uprawniony jest upowa積iony cz這nek Zarz康u.
2.    W sprawach przekraczaj帷ych zwyk造 zarz康 do reprezentowania Zwi您ku wymagane jest dzia豉nie  陰czne dwóch cz這nków Zarz康u, tj. Prezesa i Skarbnika.
3.    Prezes mo瞠 upowa積i innego cz這nka Zarz康u do dzia豉nia w swoim imieniu.
4.    Sprawami przekraczaj帷ymi zwyk造 zarz康 s sprawy maj徠kowe, w których warto嗆 zobowi您a lub nale積o軼i przekracza 10.000 z.
 
§ 19
1.    Komisja Rewizyjna sk豉da si maksymalnie z 3 cz這nków.
2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz帷ego i sekretarza.
3.    Komisja Rewizyjna powo造wana jest na okres czterech lat.
4.    W sk豉d Komisji Rewizyjnej nie mog wchodzi cz這nkowie Zarz康u.
5.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡 kontrola ca這kszta速u dzia豉lno軼i Zwi您ku.
6.    Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej ma prawo bra udzia w posiedzeniach Zarz康u.
7.    Wyga郾i璚ie mandatu cz這nka Komisji Rewizyjnej nast瘼uje:
a)    w przypadku rezygnacji z mandatu cz這nka Komisji Rewizyjnej,
b)    przypadku odwo豉nia ze sk豉du Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Cz這nków.
8.    W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Walne Zgromadzenie Cz這nków na najbli窺zym posiedzeniu dokonuje uzupe軟iaj帷ego wyboru cz這nka Komisji Rewizyjnej.
 
§ 20
1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
a)    przeprowadzanie okresowych kontroli (co najmniej raz w roku) statutowej
i finansowej dzia豉lno軼i Zwi您ku,
b)    sk豉danie Walnemu Zgromadzeniu Cz這nków sprawozdania ze swej dzia豉lno軼i,
c)    wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarz康owi Zwi您ku.
2.    W celu wykonywania swych zada Komisja Rewizyjna mo瞠:
a)    膨da od Zarz康u wyja郾ie dotycz帷ych jego dzia豉lno軼i,
b)    w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawid這wo軼i, okre郵i terminy ich usuni璚ia.

Rozdzia V
ORGANIZACJA WEWN邛RZNA ZWI╴KU
 
§ 21

1.    Zwi您ek mo瞠 tworzy terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddzia豉mi.
2.    W celu powo豉nia oddzia逝 Zarz康 Zwi您ku mo瞠 wyznaczy pe軟omocnika na danym terenie.
3.    Misja pe軟omocnika ko鎍zy si w momencie powo豉nia Zarz康u oddzia逝.
4.    Oddzia造 terenowe powstaj na podstawie uchwa造 Zarz康u Zwi您ku podejmowanej na wniosek zainteresowanych cz這nków z danego terenu.
5.    Siedzib, organizacj i zasady dzia豉nia oddzia逝 ustala Zarz康 Zwi您ku.
6.    Oddzia mo瞠 pos逝giwa si piecz璚i Zwi您ku, zawieraj帷 pe軟 nazw Zwi您ku
i dane siedziby oddzia逝.
7.    W豉dzami oddzia逝 s:
a)    zebranie cz這nków oddzia逝,
b)    zarz康 oddzia逝.
8.    Zebranie cz這nków oddzia逝 powo逝je i odwo逝je zarz康 oddzia逝, ustanawia wytyczne dla dzia豉lno軼i zarz康u oddzia逝,
9.    Zarz康 oddzia逝 reprezentuje oddzia, kieruje jego bie膨c dzia豉lno軼i, zarz康za finansami oddzia逝, pilnuje przestrzegania postanowie statutu i uchwa w豉dz Zwi您ku na swoim terenie.
10.    Zarz康 oddzia逝 odpowiada za swoje dzia豉nia przed Zarz康em Zwi您ku.
11.    Zarz康 oddzia逝 sk豉da si maksymalnie z 3 osób, w tym:
a)    Prezesa,
b)    Wiceprezesa,
c)    Skarbnika.
12.Skarbnik zarz康u oddzia逝 odpowiada za prawid這we i terminowe op豉canie sk豉dek cz這nkowskich przez cz這nków oddzia逝.
 
ROZDZIA VI
MAJ﹗EK ZWI╴KU
 
§ 22

1.    Maj徠ek Zwi您ku stanowi nieruchomo軼i, ruchomo軼i oraz fundusze.
2.    Fundusze Zwi您ku powstaj z:
a)    wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich,
b)    darowizn, spadków i zapisów,
c)    wp造wów z w豉snej dzia豉lno軼i statutowej,
d)    dochodów z dzia豉lno軼i gospodarczej,
e)    dochodów z maj徠ków organizacji,
f)    dotacji.
3.    Maj徠kiem i funduszami Zwi您ku zarz康za Zarz康.
4.    Zarz康 Zwi您ku przekazuje 30% zebranych od cz這nków danego oddzia逝 sk豉dek na potrzeby tego oddzia逝, pod warunkiem op豉cenia wszystkich wymaganych sk豉dek przez cz這nków oddzia逝.
 
Rozdzia VII
ZMIANY STATUTOWE
 
§ 23

1.    Zmiana statutu mo瞠 nast徙i na mocy uchwa造 Walnego Zgromadzenia Cz這nków, podj皻ej wi瘯szo軼i ¾ g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy osób uprawnionych do g這sowania.
2.    Rozwi您anie Zwi您ku mo瞠 nast徙i na mocy Uchwa造 Walnego Zgromadzenia Cz這nków, podj皻ej wi瘯szo軼i 4/5 g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy osób uprawnionych do g這sowania.
3.    Uchwa豉 o rozwi您aniu Zwi您ku powinna okre郵a sposób likwidacji Zwi您ku oraz cel na jaki nast徙i przekazanie maj徠ku.

Rozdzia VIII
POSTANOWIENIA KO哸OWE
 
§ 24

1.    W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarz康 w formie uchwa造.
2.    Niniejszy statut zosta zatwierdzony podczas zebrania za這篡cielskiego Przedstawicieli Pracodawców Ratownictwa Medycznego w dniu 24 marca 2004 r.
3.    Statut wchodzi w 篡cie z dniem uchwalenia.