Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Zwołanie walnego zebrania
2007-05-06
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zwołuje na dzień 07 maja 2007 roku na godzinę 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku.
>> Pobierz pismo (pdf)
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zwołuje na dzień
07 maja 2007 roku na godzinę 1600
Zwyczajne Walne ZgromadzenieCzłonków Związku. Zgromadzenie odbędzie się podczas IX Konferencji Pracodawców Ratownictwa Medycznego w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 3 w Sali Konferencyjnej WSPR Szczecin Filia Międzyzdroje.
 
Przewidywany porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad
2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4.      Przyjęcie porządku obrad
5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.      Wybór Komisji Wyborczej
7.      Omówienie działalności Zarządu Związku w 2006 roku
8.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2006 roku
9.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2006 roku
10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za 2006 rok
11. Wybór uzupełniający Członka Zarządu Związku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej w Związku
13. Sprawy różne
14. Zamknięcie obrad
 
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §12 ust.5 Statutu Związku w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym osoby powołane do reprezentowania poszczególnych członków lub ich upełnomocnieni przedstawiciele.
W celu dopuszczenia pełnomocników do udziału w Walnym Zgromadzeniu winni oni najpóźniej w chwili rozpoczęcia obrad złożyć na ręce Prezesa Związku udzielone pisemne pełnomocnictwa.
 
 
 
 W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie reprezentacji członków mających miejsce od czasu odbycia zgromadzenia założycielskiego koniecznym będzie przedłożenie aktualnych odpisów z KRS.

« Powrót