Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

K O M U N I K A T 33/2020 dotyczący Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2020-11-18
Komunikat 32/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2020-10-22
Komunikat 31/2020 dot. XXVII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”.
2020-10-08
Komunikat 30/2020 dot.projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
2020-10-06
Komunikat 29/2020 dot. szczepienia przeciw grypie.
2020-10-05
Komunikat 28/2020 w spr. opublikowanego Zarządzenia MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
2020-09-29
Komunikat 27/2020 dot. odwołania XXXVI Konferencji Związku oraz Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa .
2020-09-23
Komunikat 26/2020 dot. ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
2020-09-18
Komunikat 25/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
2020-09-17
Komunikat 24/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych.
2020-09-15