Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 36/2020 w spr. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
2020-12-21
Komunikat 35/2020 w spr. przegłosowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
2020-12-19
Komunikat 34/2020 w spr. projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:
2020-12-18
K O M U N I K A T 33/2020 dotyczący Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2020-11-18
Komunikat 32/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2020-10-21
Komunikat 31/2020 dot. XXVII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”.
2020-10-07
Komunikat 30/2020 dot.projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
2020-10-05
Komunikat 29/2020 dot. szczepienia przeciw grypie.
2020-10-04
Komunikat 28/2020 w spr. opublikowanego Zarządzenia MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
2020-09-28
Komunikat 27/2020 dot. odwołania XXXVI Konferencji Związku oraz Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa .
2020-09-22