Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 1/2018 dot. projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia...
2018-01-02
Komunikat 56/2017 dot. projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2017-11-15
Komunikat 55/2017 dot. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
2017-11-09
Komunikat 54/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
2017-11-06
Komunikat 53/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2017-10-30
Komunikat 51/2017 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
2017-10-20
Komunikat 50/2017 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
2017-10-19
Komunikat 49/2017 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.
2017-10-12
Komunikat 48/2017 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych...
2017-10-11
Komunikat 47/2017 dot. dwóch rozporządzeń MZ.
2017-10-09