Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 13/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2018-05-04
Komunikat 12/2018 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-05-01
Komunikat 11/2018 dot. zgłaszania kandydatur do Nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda.
2018-04-30
Podziękowania -Muzeum Ratownictwa w Krakowie
2018-04-29
Komunikat 10/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert,...
2018-04-25
Komunikat 9/2018 dot. projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia
2018-04-17
Komunikat 8/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-03-26
Komunikat 7/2018 dotyczy propozycji zmian do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania...
2018-03-19
Komunikat 6/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.
2018-02-13
Komunikat 5/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
2018-02-12