Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 4/2017 dot. przesłania propozycji ewentualnych zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2018-01-22
Komunikat 3/2018 dot projektów...
2018-01-18
Komunikat 2/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodz
2018-01-15
Komunikat 1/2018 dot. projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia...
2018-01-02
Komunikat 57/2017 dot. projektów zmieniającego zarządzenie...
2018-01-02
Komunikat 56/2017 dot. projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2017-11-15
Komunikat 55/2017 dot. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
2017-11-09
Komunikat 54/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
2017-11-06
Komunikat 53/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2017-10-30
Komunikat 51/2017 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
2017-10-20