Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 26/2020 dot. ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
2020-09-17
Komunikat 25/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
2020-09-16
Komunikat 24/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych.
2020-09-14
Komunikat 23/2020 dot. projektu zarządzenia - realizacja umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.
2020-09-13
Komunikat 22/2020 dot. projektu zarządzenia Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
2020-09-12
Komunikat 21/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej.
2020-09-11
Komunikat 20/2020 w spr. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...
2020-08-20
Komunikat 19/2020 w spr. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej...
2020-08-19
Komunikat 18/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
2020-08-10
Komunikat 17/2020 dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jed.
2020-08-09